Pers

12:58:00, 23/05/2013

Gesplitste aankoop vastgoed

Op 10 april jongstleden werd door de FOD Financiën de nieuwe circulaire 5/2013 houdende de antimisbruikbepaling inzake registratie- en successierechten gepubliceerd. Deze bevat een nieuwe lijst met handelingen die specifiek wel of niet als fiscaal misbruik worden beschouwd. Opvallend is dat de gespliste aankoop van vastgoed, voorafgegaan door een openlijke schenking, niet langer op de verdachte lijst staat.

Het gaat om een werkwijze die al jarenlang populair is bij ouders die op latere leeftijd vastgoed willen kopen. Bij zo’n gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik en de kinderen de blote eigendom. De ouders schenken vooraf en in alle openheid het geld aan de kinderen om de blote eigendom te kopen via een al dan niet geregistreerde schenking. Na het overlijden van de ouder voegt het vruchtgebruik zich bij de blote eigendom tot volle eigendom, zonder dat daarbij successierechten verschuldigd zijn.

Een andere beslissing van de fiscus enkele dagen later op 19 april, wijzigt de spelregels opnieuw. Hierbij zal de voorafgaande schenking van de nodige geldmiddelen door de verkrijger van het vruchtgebruik aan de toekomstige verkrijger van de blote eigendom om zijn aandeel in de verwerving te financieren, niet meer wordt aanvaard als tegenbewijs voor de toepassing van artikel 9 van het Wetboek der Successierechten.

CD&V Kamerlid Carl Devlies vroeg het volgende aan de minister:
Zal de fiscus de gesplitste aankoop nog steeds zal aanpakken, maar zich hiervoor niet langer zal beroepen op de algemene antimisbruikbepaling? En is het inderdaad zo dat de voorafgaande schenking niet meer als tegenbewijs aanvaard zal worden?

"Vanaf heden zal uitgegaan worden van het principe dat er geval per geval nagegaan zal moeten worden of de antimisbruikbepaling van toepassing kan zijn en welke specifieke modaliteiten blijken uit de context. Tegelijkertijd heeft mijn administratie de toepassing van artikel 9 van het Wetboek der successierechten inderdaad aan een nieuw onderzoek onderworpen waaruit voortkomt dat een voorafgaande schenking in de regel niet meer het bewijs kan opleveren dat er geen bedekte bevoordeling is." aldus minister Geens.

Door de recente wijzigingen een de onduidelijkheid die hieromtrent bestaat, doet zich in zeker mate een gevoel van rechtsonzekerheid voor. Carl Devlies wijst er daarom op dat het aangewezen is een nieuw onderzoek te starten, daar de beslissing van 19 april blijkbaar niet zo stevig onderbouwd was. De echte motivering van die beslissing is niet duidelijk. “ Ook de aanpak die geval per geval alles moet bekijken werkt rechtsonzekerheid in de hand.” Aldus Devlies

 

Deel dit nieuwsbericht

Share on Facebook


Vorige pagina: Dossierarchief
Volgende pagina: Kandidaten 2012